fbpx

Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FNs verdenskommisjon, 1987). I dag trengs det ressurser tilsvarende 1,6 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. Med andre ord bruker vi ressurser vi ikke har – og vi bruker stadig mer. I tillegg ligger vi i Norge godt over snittet på forbrukssiden. Hvis alle mennesker på jorden skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3,6 jordkloder.

ØG besitter en kritisk og avgjørende samfunnsrolle i den daglige drift i form av avfallshåndteringen og ikke minst inn i den bærekraftige utviklingen. ØGs arbeid med bærekraft stammer fra et ønske om ansvarlighet og en anerkjennelse av at vi også bidrar til klimagassutslipp. Samtidig gjør vi mye bra for miljøet vi ønsker å fremheve, parallelt med at vi jobber med å redusere og eliminere de negative påvirkningene våre.

På bakgrunn av dette gikk vi i 2020 analytisk til verks, og gjennomførte interessent- og vesentlighetsanalyser med våre viktigste interessenter for å kartlegge hvilke områder som de mente burde vektlegges, disse analysene rommer både interne og eksterne interessenter. Vi har kartlagt våre økonomiske, sosiale og miljømessige påvirkninger og har på bakgrunn av alle disse momentene identifisert hvilke av FNs bærekraftsmål vi kan være en direkte bidragsyter til. Vi har i tillegg satt ett sett med egne bærekraftsmål som skal være med på å bidra inn på FNs bærekraftsmål og bidra til en bærekraftig utvikling.

ØG har valg ut fire av FNs bærekraftsmål som vi skal jobbe med framover. Det er FNs bærekraftsmål nr. 9 Industri, innovasjon og infrastruktur, nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, nr. 13 Stoppe klimaendringene og nr. 17 Samarbeid for å nå målene.

Vi har identifisert fire overordnede områder: innovasjon og sirkulær økonomi, kompetanse, logistikk og påvirkning på industri og lovgivende myndigheter med sine respektive ambisjoner og konkretiserte mål. Vi publiserer disse for å uttrykke selskapets ambisjoner om en bærekraftig utvikling og håper dette kan inspirere flere til å delta på verdens største og viktigste dugnad. Forhåpentligvis vil dette også gi et grunnlag for konstruktiv dialog med våre kunder og samarbeidspartnere i tiden fremover.

Vi har utarbeidet vår egen bærekraftsrapport 2020 som du finner her: