fbpx

Hva er energigjenvinning?

Energigjenvinning er gjenvinning av energi (normalt varmeenergi), som ellers vil gå tapt til omgivelsene, til nyttig forbruk.

ØG leverer avfall som energigjenvinnes hos Eidsiva. Restavfallet som blir igjen etter sortering leveres til forbrenning på Eidsivas anlegg, Trehjørningen i Hamar.  Det gir fjernvarme til lokale bedrifter og husstander.

Eksempler på energigjenvinning er:
* Gjenvinning av prosess- og spillvarme i industrien. Varmen kan enten gå til oppvarmingsformål eller til produksjon av elektrisk energi.

* Gjenvinning av varme i ventilasjonsluften. Varmen som gjenvinnes brukes normalt til oppvarmingsformål.
Forbrenning av avfall eller restavfall med utnyttelse av den frigjorte varmeenergien til produksjon av nyttbar varme (f.eks. fjernvarme) eller produksjon av elektrisitet.

Merk at avfallsforbrenning i seg selv ikke er å anse som energigjenvinning. Skal det kunne kalles gjenvinning må energien som frigjøres ved forbrenningen positivt utnyttes til et nyttig formål; for eksempel i en prosess eller til oppvarming.

Kilde: Avfall Norge

Sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet. Vi ser muligheter i alt avfall og sørger for at miljøet blir vinneren.

Avfall kan inneholde store mengder råstoff til nye produkter, det gjelder bare å sortere det riktig og behandle det på den rette måten. Dette er vi i ØG eksperter på!

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

 

Avfallspyramiden