fbpx

Hva er og hvorfor basiskarakterisering?

Definisjon av basiskarakterisering vil si å kartlegge alle egenskapene til avfallet og dette gjelder avfall som skal deponeres. Hensikten er at man i størst mulig grad skal være kjent med avfallets sammensetning, utlekkingspotensial, miljøpåvirkning, og andre egenskaper som har betydning for deponiet på kort og lang sikt før deponering.

Miljøkrav er definert i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 9. Deponering av avfall. Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig.

Målet er å bidra til bærekraftig utvikling og at minst mulig avfall handler på deponi slik at mest mulig avfallet blir gjenbrukt og bidrar til avfallsreduksjon.

Avfall som skal leveres til deponi må basiskarakteriseres og det er avfallsprodusenten (den som genererer avfallet) som skal sørge for å gjennomføre dette. Å utføre en basiskarakterisering er å lage grunnlaget i form av et sammendrag som skal sendes enten i forkant eller leveres sammen med avfallet på avfalls mottaket.


Basiskarakterisering har fire trinn:

 1. Vurdere om avfallet kan deponeres.
  • §9-4 i avfallsforskriften finner man en liste over avfalltyper som det ikke er lovlig å deponere.
 2. Klassifisering og karakterisering av avfallet.
  • er avfallet farlig eller ordinært?
  • er avfallet inert?
 3. Prøvetaking og analyse, hvis det er krav om det.
  • hvilke kriterier skal man analysere på?
  • innholdet av TOC?
 4. Dokumentasjon som sammenfattes i et skjema.
  • den skal oppbevares i hele prosjektets varighet og deretter i 10 år.
  • sammendraget leveres signert til deponiet sammen med relevant dokumentasjon.
  • hvis avfallet produseres jevnlig over flere år, må basiskarakteringen verifiseres hvert år.

ØGs basiskarakteriseringsråd:

 1. Vær ute i god tid, noen ganger kan det ta tid å få avklart om avfallet kan deponeres og hvor.
 2. Vær klar over faktorer som kan påvirke hvordan leveransen behandles. TOC, grenseverdier for tungmetaller og andre miljøgifter.
 3. Jo mere informasjon som blir gitt i basiskarakteringen jo bedre. Dette vil forenkle og være tidsbesparende i vurderingen hos mottaket.