fbpx

Hva er Farlig Avfall?

Definisjon i følge avfallsforskriften er det:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Farlig avfall_primusbokser, kilde: nffa.no

Type kategorier – Farlig Avfall:

 • Asbest
 • Avfall med bromerte flammehemmere
 • Avfall med flalater
 • Avfall med PCB
 • Batterier, små
 • Blyakkumulatorer, bilbatterier
 • Betong
 • Basisk organisk avfall
 • Blåsesand
 • Brannslukningapparater
 • Bremsevæske
 • Byggskum
 • Drivstoff- og fyringsolje
 • Frostvæske
 • Isocyanater
 • Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK
 • Klorparafinholdige isolerglassruter
 • Maling, lim og lakk
 • Oljefilter m/metall
 • Olje- og fettavfall
 • Oljeforurenset masse
 • Organisk avfall med og uten halogen
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Rengjøringsmidler
 • Spilloljer
 • Sparepærer (lyskilder m/kvikksølv)
 • Spraybokser
 • Surt organisk avfall
 • Trevirke, kreosotimpregnert
 • Trevirke, trykkimpregnert
 • Tonerkassetter og blekkpatroner
 • Uorganiske baser
 • Uorganiske syrer

Vi tilby følgende utstyr:

Vi har 3 ulike typer miljøskap:

 • 5 m3
 • 9 m3
 • 35 m3

Disse har følgende utstyr som standard:

 • Hylle på vegg
 • Oppsamlingskar i bunnen av container
 • Låsbar dør
 • Perm med informasjon og plass til dokumentasjon
 • Gjennomgang ved oppstart av avtalen

Du finner mer informasjon om disse på denne siden

Valgfritt utstyr:
 • Brannslokningsapparat i tak

Vi har også følgende oppsamlingenheter som:


Vet du som bilverkstedseier dette om farlig avfall?

Har bedriften din farlig avfall som:

* spillolje
* løsemidler
* malingrester
* batterier
* sparepærer
* spraybokser
* lysstoffrør mm.
som dere skal kvitte dere med?

Denne type avfall må lagres på forskriftsmessig måte på merket plass. Miljøskadelige stoffer skal destrueres. Innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og levers godkjent mottak.

ØG kan sørge for at ditt farlige avfall håndteres på forskriftsmessig måte!

Husk at farlig avfall må deklareres!

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Avfall skal deklareres før levering og deklarering skal følge transporten.

Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfallet som mottas er deklarert, og er ansvarlig for å sende deklarasjonsskjema til myndighetene.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene i Avfallsforskriftens kap. 11 og 16. Denne digitale tjenesten er myndighetenes (Miljødirektoratet og Statens strålevern) elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.

Her kan du lese mer om Avfallsdeklarering og her finner du kort brukerveiledning til elektronisk deklarering.

ØG kan gjerne hjelpe din bedrift med  elektronisk deklarering av farlig avfall hvis du gir oss fullmakt. Dette gjør du via Altinn.no