fbpx

Hva er Farlig Avfall?

Definisjon i følge Avfallsforskriften kap. 11 

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Husk at farlig avfall må deklareres!

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Avfall skal deklareres før levering og deklarering skal følge transporten. Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfallet som mottas er deklarert.

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene i Avfallsforskriftens kap. 11 og 16. Denne digitale tjenesten er myndighetenes (Miljødirektoratet og Statens strålevern) elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Her kan du lese mer om Avfallsdeklarering og her finner du kort brukerveiledning til elektronisk deklarering.

Husk at miljøskadelige stoffer skal destrueres. Innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og leveres til godkjent mottak. ØG sørger for at ditt farlig avfall håndteres på forskriftsmessig måte!

ØG kan gjerne hjelpe din bedrift med elektronisk deklarering av farlig avfall hvis du gir oss fullmakt. Dette gjør du via Altinn.no

     


For å ivareta avfall som er klassifisert som farlig avfall kan vi tilby følgende utstyr:

Vi har 3 ulike typer miljøskap:

 • 5 m3
 • 9 m3
 • 35 m3

Disse har følgende utstyr som standard:

 • Hylle på vegg
 • Oppsamlingskar i bunnen av container
 • Låsbar dør
 • Perm med informasjon og plass til dokumentasjon
 • Gjennomgang ved oppstart av avtalen

Du finner mer informasjon om disse på denne siden

Valgfritt utstyr:
 • Brannslokningsapparat i tak

Vi har også følgende oppsamlingsenheter som:


Har bedriften din noe av disse avfallstypene:

 • spillolje
 • løsemidler
 • malingrester
 • batterier
 • sparepærer
 • spraybokser
 • lysstoffrør

som dere skal kvitte dere med? Disse avfallstypene er farlig avfall og må lagres på forskriftsmessig måte på merket plass.

Miljøskadelige stoffer skal destrueres. Innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og leveres til godkjent mottak. ØG kan sørge for at ditt farlige avfall håndteres på forskriftsmessig måte!

Type kategorier – farlig avfall:

Asbest Maling, lim og lakk
Avfall med bromerte flammehemmere Oljefilter m/metall
Avfall med flalater Olje- og fettavfall
Avfall med PCB Oljeforurenset masse
Batterier, små Organisk avfall med og uten halogen
Blyakkumulatorer, bilbatterier PCB-holdige isolerglassruter
Betong Rengjøringsmidler
Basisk organisk avfall Spilloljer
Blåsesand Sparepærer (lyskilder m/kvikksølv)
Brannslukningsapparater Spraybokser
Bremsevæske Surt organisk avfall
Byggskum Trevirke, kreosotimpregnert
Drivstoff- og fyringsolje Trevirke, trykkimpregnert
Frostvæske Tonerkassetter og blekkpatroner
Isocyanater Uorganiske baser
Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK Uorganiske syrer
Klorparafinholdige isolerglassruter
Vet du som bilverkstedseier dette om farlig avfall?